Υπηρεσίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

 • Χωματουργικές Εργασίες
 • Ειδικές Αντιστηρίξεις
 • Στεγανολεκάνες
 • Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Βιομηχανικά Δάπεδα

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Τοιχοποιίες
 • Επιχρίσματα
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Δάπεδα (μάρμαρα - πλακίδια - ξύλινα πατώματα)
 • Ξηρά Δόμηση (γυψοσανίδες)
 • Χρωματισμοί
 • Κουφώματα- Αλουμίνια
 • Μονώσεις (θερμοπροσόψεις-υγρομονώσεις κλπ)
 • Στέγες
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου