ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Χωματουργικές Εργασίες, Ειδικές Αντιστηρίξεις, Στεγανολεκάνες, Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Βιομηχανικά Δάπεδα