ΕΛΠΕΝ Α.Ε.-ΣΠΑΤΑ

ΕΛΠΕΝ Α.Ε., Νέο Αθλητικό, Ερευνητικό και Συνεδριακό Κέντρο, Σπάτα Αττικής. Τ.Μ. 70.000

Τ.Μ.: 
70.000