"Αθλητικές – Ερευνητικές και Συνεδριακές εγκαταστάσεις" για την ELPEN A.E.

Εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού για το έργο "Αθλητικές – Ερευνητικές και Συνεδριακές εγκαταστάσεις" για την ELPEN A.E.