ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ" - ΕΡΓΟΣΕ -